FACEBOOK INSTAGRAM
WEBSHOP AANMELDEN
Algemene Voorwaarden
 
Behandeling
Het eerste consult bestaat uit een intakegesprek en de eerste behandeling. Door middel van een intakegesprek worden de klachten duidelijk in kaart gebracht. Er worden o.a. vragen gesteld met betrekking tot uw medische en sportieve verleden. Bij twijfel over een bepaalde aandoening of blessure kunnen wij de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts.
Na de intake volgt de eerste behandeling. Op deze manier kan het behandelingstraject goed worden vastgesteld en kunt u voelen wat de therapie inhoudt.
Bent u reeds onder behandeling van bijvoorbeeld een arts, therapeut of specialist, dan kan het zijn dat wij u vragen of u wilt overleggen met uw behandelaar of een van onze behandelingen gedurende de behandel periode toegepast mag worden. Dit geldt ook voor medicijngebruik.
Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures en dergelijke dan kunt u Healthy Body NIET verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na een door ons gegeven behandeling.
 
Betalingsvoorwaarden
Het factuurbedrag dient gelijk contant of per pin betaald te worden. Bij uitzondering kan het uiterlijk 14 dagen na factuurdatum bij Healthy Body betaald worden. Indien de cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de klant van rechtswege in verzuim. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 
Annulering
Gemaakte afspraken dient u uiterlijk 24 uur van te voren af te melden. Bij niet tijdig afzeggen van de gemaakte afspraak en/of verhindering zonder kennisgeving zijn wij genoodzaakt om de behandelkosten in rekening te brengen.
 
Geheimhouding
Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Healthy Body en de cliënt voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder uw toestemming verstrekt aan derden.
 
Beroepsverenigingen
Shiatsu Praktijk is aangesloten bij de CAT en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBC) Alle bij bovengenoemde beroepsvereniging aangesloten therapeuten zijn geschoolde professionals die werken volgens vastgestelde kwaliteitseisen.
 
Vergoedingen
Op https://www.catcollectief.nl vindt u alle zorgverzekeraars die bereid zijn consulten en behandelingen geheel of gedeeltelijk te vergoeden vanuit de aanvullende polisvoorwaarden.
 
Aansprakelijkheid
Healthy Body is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
 
Ethiek en hygiëne
Ethiek en hygiëne staan binnen Healthy Body hoog aangeschreven. Wij verwachten van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. Healthy Body zorgt voor schone handdoeken en oliën, en u dient tevens uw eigen handdoek mee te nemen. Healthy Body behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren.
Klachtenprocedure
In de Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg (Wkkgz) is beschreven hoe klachten en geschillen tussen zorgverlener en cliënt geregeld moeten zijn. Wij zijn aangesloten bij de geschillencommissie GAT, erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Mocht er zich een klacht of onenigheid voordoen, dan zal de communicatie open zijn om tot een wederzijdse oplossing te komen. Hierbij niet uit het oog verliezend dat de behandelaar altijd zal handelen vanuit zijn/haar professie en dat de cliënt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid heeft voor juist deze behandeling.
U kunt uw klacht ook per e-mail indienen naar Gerda van der Voorst via info@healthybody.nu.
U ontvangt een bevestiging van ontvangst zodra de email gelezen is. Klachten zullen uiterlijk binnen 4 weken beantwoord worden.
Mocht uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld zijn, dan kunt u volgens de nieuwe regelgeving Wkkgz contact opnemen met een klachtenfunctionaris. Onze praktijk wordt gevoerd onder het klacht en tuchtreglement van de geschillencommissie GAT, erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
uwe alinea
IK HEB EEN VRAAG